REKRUTACJA

na wrzesień 2019 roku

do Przedszkola nr 1 w Redzie

 

Czynność

Kiedy?

Składanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola nr 1 w Redzie

6-20 marca 2019 r.

Weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną

21-25 marca 2019 r.

Podanie listy kandydatów zakwalifikownych i niezakwalifikowanych

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest jednoznaczne z otrzymaniem miejsca w Przedszkolu nr 1 w Redzie od 01.09.2019.

27 marca 2019 r.

Pisemne potwierdzenie woli przyjęcia do Przedszkola nr 1 przez opiekuna prawnego dziecka zakwalifikowanego

28 marca- 2 kwietnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

4 kwietnia 2019 r.

 

Jeśli po zakończeniu rekrutacji w Przedszkolu nr 1 nadal pozostaną wolne miejsca na wrzesnień 2019r., to przewidziane jest przeprowadzenie postępowania uzupełniającego.

dokumenty rekrutacyjne dla dzieci urodzonych w roku 2015 i 2016

wniosek

oświadczenie o pracy, działalności

oświadczenie o samotnym wychowywaniu

oświadczenie o podatkach

oświadczenie o ilości godzin

oświadczenie o miejscu zamieszkania

formularz zgłoszenia i Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie

oświadczenie o rodzeństwie

oświadczenie o wielodzietności

 

dokumenty rekrutacyjne dla dzieci urodzonych w roku 2013 i 2014

wniosek

oświadczenie o pracy, działalności

oświadczenie o samotnym wychowywaniu

oświadczenie o podatkach

oświadczenie o ilości godzin

oświadczenie o miejscu zamieszkania

oświadczenie o rodzeństwie

oświadczenie o wielodzietności

 

Informacje ogólne

 
W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli przyjmowane są przede wszystkim dzieci 3 letnie (urodzone w 2016 roku). Dzieci 4 letnie (urodzone w 2015 roku), 5 letnie (urodzone w 2014 roku) i 6 – letnie (urodzone w 2013 roku) mogą zostać przyjęte do przedszkoli, jeżeli będą wolne miejsca w istniejących już oddziałach.
W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z publicznych przedszkoli wskazanych we wniosku, Burmistrz Miasta Redy, wskaże rodzicom oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub przedszkole, które przyjmie dziecko.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 jest prowadzone w terminach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Redy nr OK.1.2019 z dnia 23 stycznia 2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.

Zasady przyjęć

1. W postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w przedszkolach publicznych biorą udział dzieci urodzone w latach 2013-2016 i zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Reda. Rodzic/prawny opiekun dziecka zamieszkałego poza Redą może ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Uwaga:

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców/prawnych opiekunów albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).

2. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata. We wniosku należy wskazać kolejność wybranych publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach od najbardziej do najmniej preferowanych. Przedszkole umieszczone na pierwszym miejscu jest tzw. przedszkolem pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych przedszkoli i szkół, rodzic/prawny opiekun składa wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w przedszkolu lub w szkole pierwszego wyboru.

4. Do wniosku rodzic/prawny opiekun dołącza określone w art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i w § 2 Uchwały nr XL/423/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 lutego 2018 r oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych i kryteriów organu prowadzącego.

5. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)

6. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 3, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta Redy o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. W tym celu korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach. Ponadto może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)

8. O wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz informuje Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

9. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów komisja ustala kolejność przyjęć:

   9.a.  w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

   9.b. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu oddział przedszkolny w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria organu prowadzącego określone w § 1 Uchwały nr XL/423/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 lutego 2018 r.

10. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału przedszkolnego w szkole.

11. Rodzic/prawny opiekun kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia w publicznym przedszkolu potwierdza wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

12. Komisja rekrutacyjna:

   12.a. przyjmuje kandydata do publicznego przedszkola, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzic/prawny opiekun potwierdził wolę zapisu,

   12.b. podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do publicznego przedszkola.

13. Rodzic/prawny opiekun kandydata, który nie został przyjęty do publicznego przedszkola, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/prawnego opiekuna z wnioskiem.

14. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 - I - Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Reda wraz z określoną liczbą punktów:

1. kandydat w wieku 3 i 4 lat, ubiegający się o przyjęcie do publicznego przedszkola – 10 punktów,

2. kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracuje lub uczy się w trybie dziennym lub prowadzi działalność gospodarczą lub prowadzi gospodarstwo rolne – 7 punktów,

3. kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Gminy Miasto Reda – 5 punktów

4. kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja uczęszcza do tego samego przedszkola – 5 punktów,

5. kandydat, korzystający z opieki przedszkolnej w wymiarze co najmniej 9 godzin dziennie – 3 punkty.


 - II - Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów:

1. w odniesieniu do kryterium określonego w punkcie 1 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania dziecka,

2. w odniesieniu do kryterium określonego w punkcie 2 - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w trybie dziennym lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego oraz oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko o samotnym wychowywaniu dziecka,

3. w odniesieniu do kryterium określonego w punkcie 3 - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica lub rodzic/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko o odprowadzaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Miasto Reda,

4. w odniesieniu do kryterium określonego w punkcie 4 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola,

5. w odniesieniu do kryterium określonego w punkcie 5 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o wymiarze ilości godzin korzystania z opieki przedszkolnej.

Uwaga:

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Reda wraz z określoną liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów zostały określone w Uchwale nr XL/423/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 lutego 2018 r.


 - I - Kryteria ustawowe w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, określone w art. 131 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)


1. wielodzietność rodziny kandydata,

2. niepełnosprawność kandydata,

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość


 - II -  Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów:

1. w odniesieniu do kryterium określonego w punkcie 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2. w odniesieniu do kryterium określonego w punktach 2,3,4,5 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511),

3. w odniesieniu do kryterium określonego w punkcie 6 – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

4. w odniesieniu do kryterium określonego w punkcie 7 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 107 i 416).


Zgodnie z art. 150 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ww. dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być także składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

Grafika: Projektowanie stron - Netidea.pl