Witamy na stronie Przedszkola nr 1 w Redzie  

 

 

 


Strona zawiera treści dostępne dla wszystkich gości oraz treści dla rodziców wychowanków naszego przedszkola.
Po zalogowaniu rodzic ma dostęp do:

* projektów edukacyjnych realizowanych w grupie i przedszkolu

* relacji z wyjazdów, wycieczek i wydarzeń grupowych

* tekstów piosenek, wierszy itp

* planów zajęć

* jadłospisów

* kontaktu z nauczycielem

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

ZAPROSZENIE do składania ofert w ramach zapytania ofertowego

 

 

Postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

 

 

Przedszkole nr 1 w Redzie zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie usługi– prowadzenie Kółek języka angielskiego – zajęć języka angielskiego, których program wykracza poza treści realizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w ramach projektu pn „Przedszkolaki z perspektywą- utworzenie 275 nowych miejsc przedszkolnych w Redzie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

 

 

Prosimy o złożenie oferty osobiście do siedziby Przedszkola nr 1, lub przesłanie lub doręczenie na adres: Przedszkole nr 1, ul. Gniewowska 4, lub faksem
na nr (58) 678-33-95 lub e-mailem na adres: dyrektor@przedszkole1.reda.pl do dnia
26.10.2018r.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Poniżej zamieszczony jest opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1), formularz ofertowy (załącznik nr 2), wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (załącznik nr 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafika: Projektowanie stron - Netidea.pl